CNC CONTRACTOR

ขั้นตอนการดำเนินงานถมดิน

1. เข้าไปวัดพื้นที่หน้างาน นำกล้องส่องวัดระดับดินที่ลูกค้าต้องการถม

2. พูดคุยรายละเอียด เจรจาตกลงเรื่องราคาการใช้บริการกับลูกค้าในราคาที่สมเหตุสมผล

3. วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ศึกษาเส้นทางการขนย้ายดิน

4. นัดวันเข้าถมดิน เคลียร์ริ่งพื้นที่เดิมก่อนการถมดิน ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า