Slider

รับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

รื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างด้วยเครื่องจักร ทำการขนย้ายเศษวัสดุปูนและอื่นๆนำไปทิ้งโดยรถบรรทุก

มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *